Welcome to Toyota-Tech.eu, your official source of Toyota service and repair information.

Register here

Bieżący użytkownicy: 3137

Wyłączenia odpowiedzialności

1. Korzystanie z informacji technicznych
Informacje techniczne publikowane w tej witrynie są przeznaczone i dostępne tylko dla użytkowników, którzy posiadają niezbędne przygotowanie zawodowe i techniczne, wiedzę oraz kwalifikacje, a także niezbędne wyposażenie i narzędzia. Konkretne czynności naprawcze lub konserwacyjne należy wykonywać, stosując odpowiednie wyposażenie i narzędzia, a także części zamienne lub komponenty.Wszelkie czynności naprawcze lub konserwacyjne podejmowane przez użytkownika tej witryny w wyniku publikowanych tutaj informacji technicznych, lub też w powiązaniu z nimi lub na ich podstawie, są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność tego użytkownika, a firma Toyota Motor Europe NV/SA ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych i/lub dystrybutorów krajowych nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała, uszkodzenia mienia, straty, wydatki lub wszelkie inne szkody, bądź też naruszenia jakichkolwiek przepisów lub regulacji, wynikłe z podjętych czynności naprawczych lub konserwacyjnych.

2. Informacje gwarancyjne zawarte w tych dokumentach
Wszelkie informacje dotyczące warunków konkretnych zobowiązań gwarancyjnych przyjętych przez firmę Toyota Motor Europe NV/SA, jej podmioty stowarzyszone i/lub dystrybutorów krajowych, a które zostały zawarte w dowolnym dokumencie publikowanym w tej witrynie, nie stanowią informacji technicznych. Informacje te dotyczą zobowiązań gwarancyjnych przyjętych w przeszłości przez firmę Toyota Motor Europe NV/SA, jej podmioty stowarzyszone i/lub dystrybutorów krajowych i w rezultacie zarówno takie zobowiązania gwarancyjne, jak i wszelkie ich warunki, nie są wiążące dla firmy Toyota Motor Europe NV/SA, ani żadnego z jej podmiotów stowarzyszonych lub dystrybutorów krajowych. W żadnym wypadku informacje takie nie stanowią zobowiązania, zapewnienia lub obietnicy ze strony firmy Toyota Motor Europe NV/SA, ani żadnego z jej podmiotów stowarzyszonych i/lub dystrybutorów krajowych, co do zastosowania, rozszerzenia ani przedłużenia takich zobowiązań gwarancyjnych.

3. Prawo do wymiany elementów lub naprawy
Publikacja na tej witrynie informacji technicznej dotyczącej określonej wymiany elementów lub naprawy w danej grupie pojazdów oraz fakt, że pojazd należący do użytkownika tej witryny lub przez niego użytkowany należy do tej grupy pojazdów, nie oznacza, że pojazd użytkownika wymaga takiej wymiany elementów lub naprawy. Decyzję o wymianie elementów lub naprawie podejmuje profesjonalny punkt napraw (autoryzowana stacja obsługi, jeżeli dana wymiana części lub naprawa są objęte gwarancją udzieloną przez firmę Toyota Motor Europe NV/SA, jej podmiot stowarzyszony i/lub dystrybutora krajowego).